ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตต่างๆ

Shipping Custom Agent :: Freight Forwarder :: Logistic Trucking
กรมศุลการ
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการนำเข้า-ส่งออก
- เดินพิธีการทางกรมศุลกากร ในการนำสินค้า เข้า-ออก
- ตรวจสอบ/คำนวนภาษี การนำเข้าสินค้า
- อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกรมศุลกากร
กรมวิชาการเกษตร
- จดทะเบียนการเป็นผู้ส่งออก......ไปนอกราชอาณาจักร
- ขอใบอนุญาตนำเข้า (Import permit)
- ขอใบอนุญาตปลอดโรค (Phytosanitary Certificate)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
- จดทะเบียนขออนุญาติส่งออก (เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับ กรมวิชาการเกษตร)
สำนักด่านอาหารและยา
- จดทะเบียนขออนุญาติเป็นผู้นำเข้า
- ขึ้นทะเบียนขอเลขจดแจ้ง จำหน่าย
กรมประมง
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า ซาก ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ