ยื่นขอแบบฟอร์มนำเข้า-ส่งออก

Shipping Custom Agent :: Freight Forwarder :: Logistic Trucking

ฟอร์ม FTA หรือ Certificate of Origin Form FTA

คือฟอร์มที่ออกให้สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามเงื่อนไขของข้อตกลงเขตการค้าเสรีซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเขตการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 7 เขตการค้าเสรี

Certificate of Origin (CO)

เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด/สัญชาติของสินค้าว่ามีการผลิตที่แท้จริงในประเทศใด เพื่อใช้รับรองการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ รวมถึงอาเซียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละความตกลง หน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีอำนาจในการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือสัญชาติของสินค้า คือ กรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ส่วนหน่วยงานภาครัฐของไทยที่ทำหน้าที่ตรวจสอบใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อพิจารณาการให้สิทธิพิเศษ/การลดภาษีศุลกากรนำเข้าคือ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง อย่างไรก็ดี ปัจจุบันอาเซียนได้ริเริ่มใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง(Self-Certification) คือ การอนุญาตให้ผู้ทำการค้า/ผู้ส่งออกที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted trader/exporter) รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าในภูมิภาค

FORM -E

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด FORM E เขตการค้าเสรี (ไทย-จีน หรือ อาเซียน-จีน) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA ออกเพื่อรับรองว่าสินค้านั้นมีกำเนิดหรือผ่านกระบวนการผลิตในประเทศของตน ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศจีน ใช้เพื่อขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ในการนำเข้าสินค้า เช่น ขอลดภาษี จาก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 15, 10, 5 หรือ 0% เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขึ้นอยูกับข้อตกลง และชนิดสินค้าที่ได้มีการตกลงทำสัญญากันไว้

FORM - D

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบดี ที่ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากร ภายใต้ข้อตกลง CEPT (Common Effective Preferential Tariff) หมายถึงอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร - ต้นฉบับหรือสำเนาคู่ฉบับใบกำกับสินค้า (Invoice)
- ต้นฉบับหรือสำเนาคู่ฉบับใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ)
- แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรสำหรับพิกัด 01-24
- สินค้าภายใต้พิกัด 25-97 แนบผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า